Gezonde start

Het maatschappelijk belang om kinderen vanaf heel jonge leeftijd zo gezond mogelijk te laten opgroeien is groot. Lekker bewegen, gezond eten, voldoende slapen, een pedagogisch klimaat waar warmte en geborgenheid worden geboden en waar tegelijkertijd uitdaging is en duidelijke grenzen worden gesteld: dat biedt kinderen een gezonde start. En daarmee een fundament voor gezondheid later in hun leven. Hiervoor zijn geschoolde, goed geïnformeerde beroepskrachten nodig.

Voor wie is de scholing?
‘Een Gezonde Start’ is een praktische scholing gericht op (toekomstig) pedagogisch medewerkers en gastouders die werken met kinderen van 0-4 jaar.

Doel van de scholing 
Een Gezonde Start leert (toekomstige) pedagogisch medewerkers en gastouders, samen met ouders, kinderen een gezonde, actieve en veilige omgeving te bieden waarbij zij zelf het gezonde voorbeeld geven. Op die manier:

  • Dragen ze bij aan de gezondheid en weerbaarheid van kinderen.
  • Helpen ze kinderen bij het ontwikkelen van gezonde gewoontes.
  • Bieden ze ouders een voorbeeld én ondersteuning wat betreft gezond opvoeden van hun kinderen.
  • Versterken ze hun deskundigheid en professionaliteit.

Opzet van de scholing
De scholing omvat een basismodule en een aantal verdiepingsmodules die dieper ingaan op de thema’s voeding, beweging, gewicht en veilig gedrag en veilige omgeving. De scholing ‘Een Gezonde Start’ is flexibel inzetbaar.

Basismodule
De basismodule omvat 3 fysieke bijeenkomsten van elk 2,5 uur:

  • Bijeenkomst 1 over een gezonde leefstijl (ook van de cursisten/studenten zelf).
  • Bijeenkomst 2 over de interactie met kinderen rondom een gezonde leefstijl.
  • Bijeenkomst 3 over de interactie met ouders rondom een gezonde leefstijl van hun kind(eren).

Verdiepende modules

De verdiepende modules, elk tussen de 4 en 6 uur, kunnen naar wens apart worden ingezet. Voordat één of meerdere verdiepende modules aan bod komen, dient de basismodule gevolgd te worden.

Aanpak Gezonde Kinderopvang

In de scholing Een Gezonde Start krijg je handvatten om te werken met de aanpak Gezonde Kinderopvang van het RIVM Centrum Gezond Leven. De aanpak is een praktische werkwijze, die kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijven en peuterspeelzalen) ondersteunt om structureel en integraal bij te dragen aan een goede gezondheid en een gezonde leefstijl. De scholing kan een eerste stap zijn om de aanpak te implementeren in de praktijk. Ga naar www.gezondekinderopvang.nl voor meer informatie over de aanpak Gezonde Kinderopvang.

Schrijf je in

Werken met baby´s

Werken met baby’s (voor beroepskrachten)

Incompany-training

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit pedagogisch medewerkers, pedagogisch stafmedewerkers / coaches en leidinggevenden.

Doel
De training ‘Werken met baby’s’ is gericht op de rol van pedagogisch medewerkers bij de verbetering van babyopvang.

Resultaat
Na afloop weet u wat uw invloed is op het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s. U weet hoe u daarvoor de ruimte kunt inrichten en het dagprogramma kunt indelen, welke activiteiten geschikt zijn, hoe u samenwerkt in uw team en hoe u contact onderhoudt met de ouders.

Inhoud
De training ‘Werken met baby’s’ bestaat uit acht bijeenkomsten:
Bijeenkomst 1: Visie op baby’s en babyopvang
Bijeenkomst 2: Het bieden van emotionele ondersteuning
Bijeenkomst 3: Respect voor autonomie
Bijeenkomst 4: Structuur en continuïteit
Bijeenkomst 5: Zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
Bijeenkomst 6: Ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
Bijeenkomst 7: Een veilige en uitdagende speelomgeving creëren
Bijeenkomst 8: Samenwerken met ouders en collega’s: uitwisselen en afstemmen

De training is opgebouwd volgens de principes van ‘ervarend leren’. U krijgt theorie en gaat daarmee vervolgens oefenen. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet.
De training vormt een onderdeel van een breder proces waarin de kwaliteit van de babyopvang verbeterd wordt. Het succes van de training wordt vergroot als na afloop de onderwerpen aan bod blijven komen tijdens bijvoorbeeld de begeleiding en het teamoverleg. De opzet van de training is in 2012 herzien (zie onderzoek: Kwaliteitsimpuls cursus werken met baby’s)

Niveau
U functioneert minimaal op mbo-niveau 3. De training is geschikt voor zowel ervaren als onervaren pedagogisch medewerkers, zodat alle (baby)leidsters van een team of locatie aan de training kunnen deelnemen.

Kwalificatie
U ontvangt een bewijs van deelname. Beoordeling vindt plaats op basis van 80 procent aanwezigheid, inzet tijdens bijeenkomsten en huiswerkopdrachten.

Aantal deelnemers
Het minimum aantal deelnemers is 6 en het maximum aantal deelnemers is zestien.

Duur
Acht bijeenkomsten van 2,5 uur.
Studiebelasting: 40 uur.

Kosten
Crescat levert de trainer en het trainingsmateriaal. De kosten per medewerker bedragen  € 7.200.

De training is geschikt voor zowel ervaren als onervaren pedagogisch medewerkers, zodat alle (baby)leidsters van een team of locatie aan de training kunnen deelnemen.

Certificering verplicht in 2023
Vanaf 1 januari 2018 moeten werkgevers investeren in specifieke scholing voor babyopvang. Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken over een diploma, certificaat of cijferlijst beschikken, waaruit blijkt dat specifieke scholing voor baby-opvang is gevolgd die voldoet aan alle criteria. Deze training voldoet aan deze criteria.

Interesse?
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via e-mail info@crescatconsultancy.nl

Schrijf je in

Oog Voor Interactie voor pedagogische medewerkers

Taal- en interactievaardigheden
Als pedagogisch medewerker ben jij de hele dag met kinderen in de weer. De manier waarop je met de kinderen omgaat, bepaalt in hoge mate of zij zich prettig en gezien voelen in de groep, of ze hun eigen keuzes volgen en vol initiatief aan de slag gaan, en of ze lekker en betrokken spelen – alleen of met andere kinderen. Jij maakt voor ieder kind die leuke en leerzame opvangomgeving. De training ‘Oog voor Interactie’ versterkt jouw professionele kwaliteit en zoomt in op de interactievaardigheden en de taal die jij daarvoor gebruikt. Jouw handelen wordt sterker gemaakt door naar eigen filmbeelden op de groep te kijken en daar samen met andere deelnemers over te praten en van te leren. Zo helpt de training om de interactie tussen jou en de kinderen – nog – leuker en waardevoller te maken!

Doelgroep
Pedagogisch medewerkers in kinderdagverblijven (0 tot 4 jaar) en buitenschoolse opvang (4 tot 12 jaar). Voor beide werksoorten is een eigen trainershandleiding en cursistenwerkboek gemaakt, waarin de interactievaardigheden heel concreet naar de verschillende leeftijdsgroepen vertaald zijn. Het materiaal is ook geschikt voor gastouders (0 tot 12 jaar) die werken op 2F-taalniveau.
Goed gewaardeerd

Deelnemers over de training
‘Ik ervaar de training als heel positief. Fijn dat er voor de BSO en KDV een apart programma is. Er is ruimte voor humor, maar de serieuze ondertoon blijft.’
‘Leuk en leerzaam, met veel afwisseling in de bijeenkomsten. Ik begrijp nu pas echt waarom die interactievaardigheden zo belangrijk zijn, ik begrijp het én ik doe het!’
Luister ook naar de reacties in de video.

Inhoud
De training is opgebouwd uit drie leergebieden:
Interactievaardigheden:
Pedagogisch medewerkers leren het belang van de zes NCKO-interactievaardigheden kennen voor een werkwijze die ‘kindvolgend’ is. Zij bespreken hun aanpak en het effect hiervan op kinderen aan de hand van zelfgekozen filmopnames uit hun werksituatie.

Taalvaardigheid
Pedagogisch medewerkers leren op een taalrijke manier het contact met kinderen, met ouders en met hun collega’s te verdiepen en leuker te maken. Zij voeren taalgerichte opdrachten uit tijdens de bijeenkomsten en in hun eigen werksituatie.
Reflectie en leren van en met elkaar:
Pedagogisch medewerkers leren met elkaar in gesprek te gaan over hun pedagogisch handelen en hun professionele groeikansen. Zij leren om constructieve feedback te geven en te ontvangen in reflectie op zelfgekozen filmopnames uit hun werksituatie.
Het boek ‘Interactievaardigheden. Een kindvolgende benadering’ (Strik & Schoemaker; 2014) is de theoretische basis van de training en dient voor elke cursist aangeschaft te worden (ad € 29,90).

Opzet van de training
– bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3,5 uur;
– biedt persoonlijke begeleiding door de trainer, waaronder een individueel coachingsgesprek (met videofeedback) en een eindgesprek in kleine groepjes;
– vraagt 3 uur per keer voor huiswerkopdrachten die passen in de eigen werksituatie.

Iedere cursist krijgt een eigen werkboek 0-4 jaar of 4-12 jaar. De werkboeken worden afgeleverd op de trainingslocatie.

Schrijf je in

Taaltraining 3F

Taaleisen

Het taalniveau van pedagogisch medewerkers moet de komende jaren omhoog. Voor pedagogisch medewerkers op VVE-groepen gaan de eisen voor lezen en mondelinge taal naar niveau 3F en voor schrijven naar 2F. Pedagogisch medewerkers uit de G37 en de G86 voldoen inmiddels aan de eisen of zijn hier bijna klaar mee. Nu zijn de 250 kleinere gemeenten aan de beurt. Vanuit de nieuwe wet IKK gaat er ook de eis gelden dat pedagogisch medewerkers qua spreekvaardigheid het taalniveau 3F behalen.

Het nieuwe en laatste aanvraagtijdvak voor de subsidie Taal 3f gaat 1 januari 2018 van start. Wees er snel bij!

Naast de subsidie Tel mee met Taal bieden veel gemeenten financiering voor 3F training voor VVE-medewerkers. Vraag naar de mogelijkheden bij uw gemeente of vraag ons contact op te nemen.

Waarom de training?
Vanuit het Akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang wordt de taaleis voor de spreekvaardigheid van beroepskrachten verhoogd naar minimaal niveau 3F. Kans² biedt een beroepsspecifiek blended 3F taaltraject voor de kinderopvang aan.

Investering:
In tijd: 8 bijeenkomsten van elk 4 uur en een programma op maat via onze online-leeromgeving.

Zie voor meer info over de financiën onze Brochure Op weg naar 3F.

Subsidie
Voor taalscholing van medewerkers is door ministeries van OC&W, SZW en VWS geld beschikbaar gesteld voor werkgevers die hun medewerkers op taal willen scholen, via de subsidie Tel mee met taal. Met de subsidie kunnen werkgevers tot 67% van de kosten van het taaltraject vergoed krijgt. U kunt een subsidieaanvraag voor 2018 indienen tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018.

Daarnaast is er voor het scholen van VVE-medewerkers naar 3F vanuit veel gemeenten subsidie beschikbaar. We werken met veel gemeenten samen, laat het ons weten of we hierin kunnen ondersteunen.

Programma en methodiek
De “Blended” 3F taaltraining is een combinatie van een online leeromgeving. Voorafgaand aan de training vindt een nulmeting plaats en na afloop wordt een erkende taaltoets afgenomen.
We maken gebruik van de erkende taaltoetsorganisatie Mister Dutch en tevens maken we gebruik van Bisbee in combinatie met de erkende TOA taaltoets.

Contact met Crescat consultancy
Wij helpen u graag met inhoudelijke vragen over de training, of een persoonlijk advies. U kunt ons bereiken op via info@crescatconsultancy.nl.

Schrijf je in