GROW visie

GROW is een pedagogische visie die door Crescat is ontwikkeld. GROW staat voor Gelijkwaardigheid, Respect, Ontwikkeling en Welbevinden van een individu, team en maatschappij. Deze visie biedt pedagogische medewerkers de handvatten om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfredzame burgers.

Professionals en organisaties die werken met de GROW methode hebben kennis van de ontwikkeling van het jonge kind en beschikken over een repertoire van didactische en pedagogische vaardigheden om die ontwikkelingslijnen te stimuleren.

Crescat ziet er binnen de organisaties die werken met de GROW methode erop toe, dat het personeel jaarlijks wordt geschoold en het pedagogisch beleid voldoet aan de huidige wet- en regelgeving in de branche kinderopvang. Daarnaast kunnen organisaties ervoor kiezen om diverse processen als scholingsbeleid of het ouderbeleid uit te besteden aan Crescat, die erop toeziet dat de organisatie voldoet aan alle criteria uit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang en de kwaliteitseisen in het kader van de Voor- en Vroegschoolse educatie.

Organisaties die geïnteresseerd zijn in de GROW methode en het implementatietraject kunnen contact opnemen via info@crescatconsultancy.nl.