All posts by Crescat_admins

Wet IKK 2018

Wet IKK: 5 belangrijke maatregelen voor pm’ers
De Eerste Kamer stemt op 21 maart over de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Als zij akkoord gaan, gaat er vanaf 1 januari 2018 veel veranderen. Vakbond FNV zette op een rij welke 5 van de 21 maatregelen de grootste impact hebben voor pedagogisch medewerkers.

Welke maatregelen in de Wet IKK hebben een (redelijk) grote impact op pedagogisch medewerkers?

•Minder baby’s per pm’er
De kwaliteit van babyopvang moet omhoog. Baby’s zijn kwetsbaar en daarom willen minister Asscher en de branchepartijen die het IKK-akkoord met hem sloten de beroepskracht-kindratio (bkr) op deze groepen aanpassen. Pm’ers krijgen de zorg over maximaal drie baby’s in plaats van vier. Dat heeft grote gevolgen, niet alleen voor babygroepen maar ook voor verticale groepen.

Vaste gezichten voor baby’s
Nog een maatregel om de kwaliteit van de babygroep te verbeteren is om baby’s maximaal twee vaste gezichten te geven. Dit mogen er nu nog drie zijn. De regel geldt ook nu weer voor beide groepen, horizontaal en verticaal. De afspraak is dat er voor baby’s altijd een vast gezicht op de groep is. Deze maatregel kan gevolgen hebben voor je rooster of arbeidsovereenkomst.

Coaching
Alle pedagogisch medewerkers hebben recht om gecoacht te worden door een pedagogisch coach. Deze persoon moet minimaal hbo opgeleid zijn. Naast het begeleiden van pm’ers wordt deze coach ook ingezet voor het maken van pedagogisch beleid. Omdat het voor organisaties best pittig is om voor 1 januari 2018 aan deze maatregel te voldoen, is de ingangsdatum uitgesteld naar 1 januari 2019.

Vrijwilligers tellen niet mee voor de bkr
Deze maatregel is bedoeld om beroepskrachten altijd voor te laten gaan op vrijwilligers. Vrijwilligers mogen nog altijd ingezet worden, maar dit mag nooit ten koste gaan van een pedagogisch medewerker. Zij mogen dus alleen boven de formatie worden ingezet. Deze maatregel is zeker ook relevant voor de bso waar vrijwilligers straks alleen ter ondersteuning van de pm’er ingezet mogen worden. Niet als tweede kracht.

Afwijken van de bkr
Het blijft ook na 1 januari 2018 mogelijk om af te wijken van de beroepskracht-kindratio voor 3 uur per dag. Nu gebeurt dat ook en kiezen organisaties er bijvoorbeeld voor om rond de pauzes of aan de randen van de dag één pm’er op de groep te zetten. Asscher en de branchepartijen willen af van het ad-hocbeleid van organisaties waardoor ouders en pm’ers niet weten waar ze aan toe zijn. De begin- en eindtijd van de 3-uursregeling moet van tevoren in het pedagogisch beleidsplan worden vastgelegd. Zo weet iedereen waar hij aan toe is. En de GGD kan er gemakkelijker op controleren. De 3-uursregel geldt alleen voor locaties die minimaal 10 uur opvang per dag bieden.

Is uw beleid aangepast op de Wet Innovatie Kwaliteit en Kinderopvang? Neem contact op via info@crescatconsultancy.nl.

Laatste subsidietranche OOG voor interactie

Vanaf 2 januari 2018 kunnen werkgevers voor de laatste keer de subsidieaanvraag voor Taal- en interactievaardigheden indienen via de uitvoeringsinstantie van SZW. De training ‘Oog voor interactie’ heeft als doel om pedagogische werkers  de taal- en interactievaardigheden tijdens het omgaan met kinderen te vergroten.

OOG en interactie gaat uit van de kracht van medewerkers. Door het inzetten van video-feedback en collegiale consultaties kijken pedagogische medewerkers naar zichzelf en anderen om te ontdekken waar hun kracht zit in het contact met kinderen en waar verbetering mogelijk is.

Effectieve en positieve interactie vraagt om zelfreflectie, bewustwording van het effect van interactie met kinderen  en de wil om te groeien bij het toepassen van de interactievaardigheden.

Organisaties die willen investeren in het verrijken van het pedagogisch- en didactisch handelen van hun medewerkers kunnen de scholing door Crescat consultancy laten verzorgen.

 

Werken met baby’s

Kwaliteitseisen wet IKK

In de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is besloten dat werkgevers vanaf 1 januari 2018 moeten investeren in specifieke scholing voor babyopvang. Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken over een diploma, certificaat of cijferlijst beschikken, waaruit blijkt dat specifieke scholing voor babyopvang is gevolgd die voldoet aan alle criteria. De training Werken met baby’s voldoet aan deze criteria en staat dan ook op de lijst met scholingsaanbod. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het kopje trainingen op onze website.

Beleid en protocollen

Conform de Wet Kinderopvang dienen organisaties hun visie en werkwijze vastgelegd te hebben in beleidsdocumenten en protocollen. Deze documenten worden jaarlijks door de inspectie beoordeeld aan de hand van de criteria zoals opgenomen in de wet- en regelgeving.

Crescat stelt indien gewenst alle benodigde beleidsdocumenten en protocollen voor uw onderneming op. Hierbij zijn de visie, de werkwijze en de specifieke locatiekenmerken van uw organisatie leidend. Groepsobservatie en gesprekken met één of meerdere vertegenwoordigers uit de organisatie kunnen cruciaal zijn voor het opstellen van de documenten.

De volgende beleidsstukken kunnen door Crescat worden opgesteld:
– Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid.
– Beleid veiligheid en gezondheid
– Pedagogisch beleidsplan
– Informatiepakket ouders
– VVE beleid
– Ouderbeleid
– Scholingsbeleid
– Personeelsbeleid
– Meerjarenbeleid

Na het schrijven van de beleidsstukken is het mogelijk om door één van de adviseurs van Crescat Consultancy de vernieuwde beleidsstukken te laten implementeren. Dit kan onder andere door het inplannen van workshops en studiedagen.