Aandachtsfunctionaris

Bent als Aandachtsfunctionaris verantwoordelijk voor de uitvoering van de implementatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.  U coördineert het signaleringsproces, verwijzing en zorg rondom het kind en het gezin bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Daarnaast bent u vraagbaak voor de andere medewerkers, en geeft advies over de aanpak kindermishandeling zowel beleidsmatig als op uitvoerend niveau. U zorgt voor een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Om deze taak goed uit te voeren, kunt u de Training Aandachtsfunctionaris volgen.  De training sluit aan op relevante, actuele ontwikkelingen van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.  De training is ontwikkeld door de LVAK, en wordt uitgevoerd door speciaal voor deze training opgeleide trainers van de LVAK.

Doelgroepen
De training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld is bedoeld voor:
Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor zorg- kwaliteit en veiligheidsbeleid.  Aandachtsfunctionarissen middenmanagement van bijvoorbeeld: zorginstellingen, onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg, politie, justitie enz.

Onderdelen
Tijdens de training krijgt u de onderdelen van de training op twee niveaus aangeboden:
Voor uzelf in uw functie als Aandachtsfunctionaris
Voor het begeleiden en coachen van de collega’s en de directie/bestuur

In de training worden de volgende onderdelen behandeld:

 • Theorie rond kindermishandeling en huiselijk geweld
  Kennis en werkwijze rond de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris, de directie en de uitvoerende collega’s
 • Hoe om te gaan met informatie binnen de wettelijke en juridische kaders
 • Maken van een plan van aanpak/implementatieplan voor de organisatie
 • Kennis van Veilig Thuis
 • Het begeleiden van de collega’s in het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Het begeleiden van collega’s bij het nemen van de stappen van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Eigen inzicht in het handelen als aandachtsfunctionaris
  Het coachen van collega’s
 • Communicatie als aandachtsfunctionaris met ouders/verzorgers, collega’s en externe partners
 • Wegen van veiligheid en risico’s
 • Het samenwerken met ketenpartners

Resultaat

Na het volgen van de training:

 • Signaleren en inschatten van ernst
 • Heeft u kennis over de verschillende aspecten van kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Bent u in staat collega’s te begeleiden bij het in kaart brengen van de signalen en deze concreet te beschrijven
 • Heeft u inzicht in het vroegtijdig signaleren van zorgen en het inschatten van de ernst van de signalen
 • Weet u hoe u tot een ernsttaxatie komt
 • Weet u hoe u een ernsttaxatie omzet in een professioneel advies
 • Kunt u uw medewerkers coachen in het inschatten van ernst en het omzetten van deze ernsttaxatie in een professioneel advies
 • Kunt u uw collega’s coachen bij eventuele dilemma’s, loyaliteitsproblemen en/of handelingsverlegenheid

Handelen en samenwerken

 • Kent u het doel en de stappen van de meldcode en bent in staat om de meldcode te volgen indien er vermoedens zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling
 • Heeft u kennis over de verantwoordelijkheden, taken en grenzen van de aandachtsfunctionaris, de directie en de inhoudelijk medewerkers en kunt hen hierin coachen
 • Bent u in staat om binnen de geldende wettelijke en juridische kaders informatie te delen met anderen
 • Bent u in staat om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor uw organisatie te ontwikkelen en deze te implementeren
 • Kent u de werkwijze van Veilig Thuis en u heeft kennis over de vervolgroutes. U kunt samenwerken met hen en hierin uw collega’s coachen
 • Heeft u inzicht in de mogelijkheden en grenzen van het bieden van steun aan ouder en kind en u kunt uw collega’s hierin coachen

Communiceren

 • Kunt u uw signalen en zorgen bespreken met de ouder en/of jongere, collega’s en externe partners
 • Kunt u een professioneel advies geven aan de ouder en/of jongere
 • Kunt u uw medewerkers coachen in het contact met de ouder en/of jongere, collega’s en externe partners
 • Kunt u op professionele wijze advies geven aan de directie en/of het bestuur van uw organisatie omtrent de meldcode

Tijdsinvestering
De training beslaat in totaal vijf dagdelen, verdeeld over 2.5 dagen en een huiswerkopdracht van ongeveer 10 uur.

Aantal deelnemers
Er kunnen maximaal 12 personen aan een training deelnemen.

Kosten
Deelname is € 575,- per persoon. In-company € 4.050,- (maximaal 12 deelnemers).

Kwaliteit
De training is ontwikkeld door de vereniging Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK).

Na het volgen van de training krijgt u een officieel certificaat van de LVAK. De training is opgenomen in de DANS, Databank Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en Bureau Kwaliteitszorg Kinderopvang.

De door de LVAK-ontwikkelde Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling/Huiselijk geweld wordt uitgevoerd door speciaal voor deze training opgeleide trainers van de LVAK.