GGD Trajecten

Jaarlijks inspecteert de GGD of een kinderopvangorganisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria  zoals die zijn opgenomen in de Wet Kinderopvang. De inspectie wordt onaangekondigd uitgevoerd. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van een organisatie op de volgende domeinen:
– groepsgrootte en PW-kind ratio
– ouders
– personeel
– de accommodatie
– de inrichting
– veiligheidsmanagement
– gezondheidsmanagement
– pedagogisch beleid en handelen
– vve beleid
– geschillen

De bevindingen worden vastgelegd in een inspectierapport die wordt gepubliceerd in het landelijk register kinderopvang.

Organisaties die een rapport hebben  ontvangen waarbij het advies volgt tot verbetering kunnen zich in dit traject laten begeleiden door Crescat consultancy. Onderdeel van dit traject is het aanpassen van de benodigde documenten, het schrijven van een zienswijze, correspondentie met de GGD. Indien het verbeterplan betrekking heeft op het pedagogisch handelen, kan scholing opgenomen worden in het verbetertraject.

Advies
Indien u interesse heeft in een GGD-traject kunt u ons benaderen via info@crescatconsultancy.nl.